คู่มือบทสวดมนต์ฉบับสมบูรณ์ราคาพิเศษ 84 บาท
ปกติ 99 บาท
ประหยัด 15 บาท

เจริญภาวนา สร้างสมาธิ ด้วยการสวดมนต์ ถือเป็นบุญกิริยา เป็นวาสนา บารมี เป็นสุขทางใจ เสมือนได้เข้าเฝ้า พระพุทธเจ้า แม้ปรินิพพานแล้ว…รวบรวม จัดทำ และนำสวด โดย พระราชปฏิภาณโสภณ (ม.ติกฺขญาโณ ป.ธ.๙)และคณะสงฆ์วัดราชโอรสาราม

พร้อม MP3 เสียงสวดมนต์ความยาวกว่า 5 ชั่วโมง

คู่มือบทสวดมนต์ฉบับสมบูรณ์

รวมบทสวดมนต์ คาถา บทสวดที่ใช้ในศาสนพิธีต่างๆพระสูตร พระคาถาพิเศษ อาทิ คาถาพระอรหันต์พร้อมตำนาน คาถาพระปัจเจกโพธิโปรดสัตว์ —>>>อ่านรายละเอียดหนังสือคู่มือบทสวดมนต์ฉบับสมบูรณ์เพิ่มเติม<<<---

written by admin \\ tags: , , , , , , , , ,

คู่มือบทสวดมนต์ (ฉบับพกพา)ราคาพิเศษ 144 บาท

สำหรับแจกเป็นธรรมทานแก่ ญาติสนิท มิตรสหาย บุคคลอื่นๆ วัดวาอารามต่างๆ
อานิสงส์ของการแจกหนังสือสวดมนต์
1. เสริมบุญ สร้างบารมีให้แก่ตนเอง
2. เจริญทั้งทางโลกและทางธรรม
3. เพียบพร้อมด้วย ลาภ ยศ อายุ สุขะ พละ
4. มีจิตใจผ่องใส
5. ส่งผลถึงบุตรหลานเจริญรุ่งเรือง

เนื้อหาภายใน

  • คำบูชาพระรัตนตรัย
  • บทสวดทำวัตรเช้า-เย็น
  • บทกรวดน้ำเช้า-เย็น —>>>อ่านรายละเอียดหนังสือคู่มือบทสวดมนต์ (ฉบับพกพา)เพิ่มเติม<<<---
  • written by admin \\ tags: , , , , , , ,

    Plugin from the creators ofBrindes :: More at PlulzWordpress Plugins