การพัฒนา Web Application ด้วย ASP.net 6ราคาพิเศษ 170 บาท
ปกติ 200 บาท
ประหยัด 30 บาท

เน้นการสอนการจัดการ Web E-Commerce ในลักษณะ ASP และ Dynamic HTML

สื่อการสอนชุด Web Application Training ASP.NET เป็นสื่อการสอนการพัฒนา Web Application ด้วย ASP.NET เต็มรูปแบบโดยอาจารย์ธงชัย พยุงภร สำหรับสื่อการสอนชุดนี้ คุณจะได้เรียนรู้การใช้ Microsoft Visual Studio.NET 2002 หรือ 2003 หรือ Web Matrix สามารถใช้ได้กับ .NET Framework 1.0 และ 1.1 แนวการพัฒนาเป็นแบบ Object-Oriented และเขียนโปรแกรมในลักษณะ CBF (Code-Behide Form) ซึ่งอันแน่นเนื้อหาต่างๆ เอาไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบ โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 6 CD-Rom

เนื้อหาภายใน:

เนื้อหาใน CD-Rom แผ่นที่ 6
50 การตรวจสอบ Tables และ Fields ใน Database
50.01 การตรวจสอบ Tables และ Objects ต่าง ๆ ใน SQL Server และ SysObjects
50.02 การแสดงรายชื่อ Databases ใน SQL Server และรายชื่อ Tables ใน แต่ละ Databases
50.03 การตรวจสอบว่ามี Tables อะไรบ้างในฐานข้อมูลประเภทอื่น ๆ และการใช้ GetOleDbSchemaTable
50.04 การตรวจสอบว่ามี Fields อะไรบ้างใน Table ที่ต้องการ และการสร้าง DataTable และ Field ใน Memory
50.05 “การตรวจสอบประเภทของ Field และการสร้าง Field ใหม่แบบใช้ Type.GetType(“”System.String””)”
50.06 การตรวจสอบรายละเอียดอื่น ๆ ของ Fields
50.07 การสร้าง Field AutoNumber ใน DataTable ใน Memory
50.08 การตรวจสอบ Fields ใน Table ที่ต้องการโดยใช้เทคนิคอื่น
50.09 การตรวจสอบ PrimaryKey ของ Table
50.10 การใช้ CommandBehavior.KeyInfo ในการให้โครงสร้างของ Table และ PrimaryKey

51 การนำ ADODB (ใน Version ก่อนหน้า) มาใช้ใน ASP.NET
51.01 วิธีการ Add Reference ของ ADODB Version เก่า
51.02 การทดลองเปิด ADODB.RecordSet มาใช้ใน ASP.NET และการอ้าง Field เมื่อเทียบกับแบบเดิม
51.03 การนำ ADODB.Recordset มาใช้กับ DataGrid และการเปลี่ยนจาก Recordset มาเป็น DataTable
51.04 ควรเลือกใช้อย่างไรดีระหว่าง ADODB และ ADO.NET

52 การทำ Relation ระหว่าง Tables ใน Dataset
52.01 ข้อแตกต่างระหว่าง DataRelation และการทำ Inner Join
52.02 การสร้าง DataRelation ใน ADO.NET และการอ้าง Fields ที่จะทำ Relation กัน
52.03 การแสดงข้อมูลที่ Relation กัน โดยแสดงใน Repeater ระดับ Parent ก่อน
52.04 การแสดงข้อมูลที่ Relation กันใน Repeater ซ้อน Repeater
52.05 การนำ Datatable ที่ดึงจาก Access และ SQL Server มาไว้ใน Dataset เดียวกัน
52.06 การทำ Relation ระหว่าง Tables ที่ดึงมาจาก Access และ SQL Server
52.07 การนำข้อมูลที่ Relation กันมาแสดงใน DropDownList และเทคนิคการ Clone Table
52.08 การนำข้อมูลของ Child Table มาแสดงใน DataGrid
52.09 เทคนิคการ Copy แถวข้อมูลแบบต่าง ๆ
52.10 สรุปประโยชน์ของ DataRelation

53 การแก้ไขข้อมูลแบบใช้ OleDBCommandBuilder ร่วมกับ OleDBDataAdapter
53.01 เตรียมข้อมูล และสร้าง OleDBDataAdapter
53.02 ทำให้ DataGrid สามารถแก้ไขข้อมูลได้ โดยเพิ่ม EditCommandColumn
53.03 การจัดรูปแบบของ Textbox ขณะทำการแก้ไขใน DataGrid
53.04 การค่าที่แก้ไขใน DataGrid ลงใน DataTable
53.05 การสร้าง OleDBCommandBuilder เพื่อเก็บค่าที่แก้ไขลงฐานข้อมูล
53.06 รูปแบบการทำงานงาน OleDBCommandBuilder และการวาง Object OleDBDataAdapter
53.07 การควบคุมเรื่อง Concurrency ในการ Update ข้อมูลพร้อมกัน และการ Resync
53.08 การแสดงข้อความเมื่อมีผู้อื่นแก้ไขที่ Record เดียวกัน
53.09 ทดสอบการลบข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลที่ถูกลบโดยผู้ใช้อื่น
53.10 สรุปรูปแบบโดยรวมของ OleDBDataAdapter เทียบกับการเขียน SQL Statement ในการ Update เอง

54 การตรวจสอบรายละเอียด Files และ Folders ใน Server
54.01 รู้จักกับ Objects : Directory, DirectoryInfo, File และ FileInfo
54.02 การสร้าง DataTable เพื่อเก็บข้อมูล Files และ Folders
54.03 การตรวจสอบ Files ใน Directory ที่ต้องการ
54.04 การตรวจสอบ Directories ย่อยใน Directory ที่ต้องการ
54.05 การกำหนด Columns ใน DataGrid ด้วยตนเอง
54.06 การควบคุม SortExpression และภาพที่แตกต่างกันของแต่ละเรคคอร์ด
54.07 การทำให้ Column ใน DataGrid เป็นข้อความ หรือ LinkButton ขึ้นกับประเภทข้อมูล
54.08 รูปแบบการกำหนด DataFormatString ของ Field ที่เป็นหมายเลข (ขนาดไฟล์)
54.09 วิธีการกำหนดรูปแบบวันที่ใน DataGrid
54.10 การกำหนดให้ LinkButton ที่เพิ่มตอน Runtime ให้ทำ Event ที่กำหนด โดยใช้ AddHandler
54.11 ควบคุมการเรียงข้อมูลของแต่ละ Column ให้สามารถเรียงจากมากไปน้อย และน้อยไปมากได้
54.12 การหาขนาดของ Folder โดยการเขียน Recursive
54.13 ตรวจสอบความถูกต้องของงาน และปรับเปลี่ยนการวางตำแหน่งโปรแกรม และการใช้ Session มาช่วย

55 สร้าง Web Page แบบ Windows Explorer เพื่อจัดการไฟล์ต่าง ๆ
55.01 การหาขนาดไฟล์และ Folder ทั้งหมดใน Directory ที่ต้องการ
55.02 การควบคุมให้ Click แล้วไปที่ Folder ย่อยที่ต้องการ
55.03 สร้างให้สามารถกลับไปยัง Parent Directory
55.04 ข้อควรระวังในการใช้ Directory.GetParent
55.05 ตรวจสอบและแก้ไขเมื่อผู้ใช้มีการกดปุ่ม Back

56 Application และ Session Objects
56.01 การใช้ Object ประเภท Application
56.02 ตัวอย่างของการใช้ Object Application, Global.asax, และ web.config
56.03 Application.Count, GetKey, Item
56.04 Session Object และข้อแตกต่างจาก Application Object
56.05 รูปแบบของ SessionID ที่เปลี่ยนไปจาก ASP และความหมายของ Cookies
56.06 Cookies Munging และการกำหนด sessionState ใน web.config
56.07 การสร้าง Session Cookies และข้อเปรียบเทียบระหว่าง Application, Session และ Cookies
56.08 การสร้าง Cookies ที่เก็บเป็นไฟล์ในเครื่องผู้ใช้ และการกำหนดวันหมดอายุ
56.09 การสร้าง Cookies แบบมี SubKeys และการใช้ HttpCookie
56.10 การดึงค่า SubKeys ของ Cookies มาใช้ และการใช้ Path ของ Cookies
56.11 การลบค่า Cookies ออกจากเครื่องผู้ใช้
56.12 ข้อเสียของการใช้ Cookies

57 การเตรียมเครื่องเพื่อศึกษาไฟล์ตัวอย่าง
57.01 การติดตั้งไฟล์ตัวอย่าง

written by admin \\ tags: , , , , , , , , , ,


Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /home/xn42c5be91/domains/xn--42c5be9a1di.com/public_html/xn--72c9aa2bzbdr3af0dzl/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273