การพัฒนา Web Application ด้วย ASP.net 5ราคาพิเศษ 170 บาท
ปกติ 200 บาท
ประหยัด 30 บาท

เน้นการสอนการจัดการ Web E-Commerce ในลักษณะ ASP และ Dynamic HTML

สื่อการสอนชุด Web Application Training ASP.NET เป็นสื่อการสอนการพัฒนา Web Application ด้วย ASP.NET เต็มรูปแบบโดยอาจารย์ธงชัย พยุงภร สำหรับสื่อการสอนชุดนี้ คุณจะได้เรียนรู้การใช้ Microsoft Visual Studio.NET 2002 หรือ 2003 หรือ Web Matrix สามารถใช้ได้กับ .NET Framework 1.0 และ 1.1 แนวการพัฒนาเป็นแบบ Object-Oriented และเขียนโปรแกรมในลักษณะ CBF (Code-Behide Form) ซึ่งอันแน่นเนื้อหาต่างๆ เอาไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบ โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 6 CD-Rom

เนื้อหาภายใน:

เนื้อหาใน CD-Rom แผ่นที่ 5
40 การติดต่อกับฐานข้อมูลประเภท SQL Server
40.01 การติดตั้ง Microsoft SQL Server ใน Windows 2000 และ XP
40.02 ตรวจสอบการติดต่อกับ SQL Server ว่าสามารถติดต่อได้หรือไม่ โดยใช้ Query Analyzer
40.03 การใช้ Enterprise Manager ของ SQL Server
40.04 การ Attach และ Detach Database ตัวอย่างใน Enterprise Manager
40.05 Namespace ที่ใช้ และ Connection String ในการติดต่อกับ SQL Server
40.06 Connection String ของ Windows Authentication และการเพิ่มผู้ใช้ ASPNET
40.07 การเขียน Connection String แบบอื่น ๆ และคำที่ใช้แทนกันในการเขียน Connection String
40.08 วิธีการดึง Table ข้าม Database ใน SQL Server

41 ปรับรูปแบบในการติดต่อกับ SQL Server ให้เป็น Class เพื่อเรียกใช้ทั้ง Project
41.01 การสร้าง Sub New 2 constructors
41.02 เทคนิคการสร้าง Property Database ให้กับ Class และการเปลี่ยน Database ในการติดต่อ
41.03 สร้าง Method ให้กับ Class : GetDataset และ GetDataTable
41.04 Multiple Recordsets ใน SQL Server
41.05 การจัดการกับ Multiple Recordset ใน ADO.NET
41.06 การจัดการกับ Multiple Recordset แบบใช้ DataGrid ซ้อนใน DataList
41.07 เทคนิคโดยสรุปของการเขียน DataGrid ซ้อนใน DataList และ Events ที่เกี่ยวข้อง

42 การแก้ไขข้อมูลแบบทีละเรคคอร์ด และมี Record Navigation
42.01 จัดรูปแบบในการแก้ไขข้อมูลใน Web Form
42.02 การทำให้ Textbox สามารถ Bound ข้อมูลกับ Fields ต่าง ๆ
42.03 เทคนิคการควบคุม Record ปัจจุบัน และ Record Navigation : First, Previous, Next และ Last
42.04 การ Bound Field ประเภท ราคา, การกำหนดรูปแบบทศนิยม และการตรวจสอบค่า Null
42.05 การ Bound Field ในลักษณะที่เป็น TextArea
42.06 การแสดงหมายเลขเรคคอร์ดปัจจุบัน จากจำนวนเรคคอร์ดทั้งหมด
42.07 การ Bound ข้อมูลกับ DropDownList
42.08 การใช้ SQLDataReader เพื่อเปิดข้อมูลแบบ ForwardOnly
42.09 การใช้ NextResult เพื่อเปิดข้อมูลหลาย Tables พร้อมกันในกรณีของ SQLDataReader
42.10 การทำให้ข้อมูล DropDownList เลือกไปยังข้อมูลที่ต้องการ โดยใช้ FindByText และ ListItem
42.11 การนำข้อมูลที่มี Relation มาแสดง โดยอาศัย DataView

43 การจัดการเกี่ยวกับการแก้ไข การเพิ่มข้อมูลของฐานข้อมูล SQL Server
43.01 สร้างปุ่ม Undo เพื่อให้ข้อมูลที่แก้ไขกลับสู่ข้อมูลเดิม 2 เทคนิค
43.02 การสร้างปุ่มเพิ่ม Record ใหม่ และตรวจสอบสถานะของ Record ใหม่
43.03 การ Update ลงใน Table ใน Dataset
43.04 การตรวจสอบ Error และดัก Error ตาม Field ต่าง ๆ เช่น หมายเลข และ Null
43.05 การปรับปรุง Class ที่สร้างขึ้นให้สามารถ Update ข้อมูลได้
43.06 การ Update ลงฐานข้อมูล
43.07 ตรวจสอบความถูกต้องการในการ Update หรือ Add ลงฐานข้อมูล
43.08 การสร้างปุ่ม Delete และการควบคุม Error
43.09 การสร้างปุ่ม Delete แบบมีการยืนยันว่าจะลบข้อมูลหรือไม่
43.10 การปรับปุ่ม Delete ให้สามารถทำได้ทั้งทางด้าน Server และ Client
43.11 การ Resync ข้อมูลเพียง 1 Record และการใช้ ItemArray

44 การจัดการกับ Text File ใน Server และการตรวจสอบไฟล์ใน Server
44.01 การกำหนด Folder ให้ Write ได้ และการใช้ StreamWriter
44.02 ขั้นตอนการแปลงจากฐานข้อมูลไปเป็น Text File
44.03 การตรวจสอบไฟล์ใน Server ว่ามีหรือไม่ และการลบไฟล์ (2 เทคนิค)
44.04 การ Export จาก Table ใด ๆ ไปเป็น Text File และการใช้เทคนิค Join และ ItemArray
44.05 การแก้ปัญหาจาก ItemArray ที่บางฟิลด์มีค่าเป็น Null และการใช้ StringBuilder
44.06 การทำ Link หลังจาก Export เสร็จเรียบร้อย เพื่อให้สามารถ Download
44.07 การอ่านจาก Text File ขึ้นมาทั้งหมด และการใช้ Replace
44.08 การอ่านจาก Text File เพื่อมาเก็บใน DataTable แล้วแสดงใน DataGrid

45 เทคนิคใหม่ในการ Export ข้อมูลเป็น XML และการดึงจาก XML มาไว้ใน DataTable
45.01 การ Export ข้อมูลจาก Dataset เป็น XML
45.02 รูปแบบการเก็บข้อมูลใน XML และการเปลี่ยนชื่อ DataSet และ DataTable
45.03 XMLSchema คืออะไร และรูปแบบในการเก็บโครงสร้างของข้อมูล
45.04 การอ่านข้อมูลจาก XML มาเก็บใน DataSet
45.05 Dataset ที่มีมากกว่า 1 Tables ในกรณีที่เป็น Microsoft Access
45.06 Dataset ที่มีมากกว่า 1 Tables ในกรณีที่เป็น SQL Server

46 การ Upload ไฟล์ขึ้นไปยัง Server
46.01 รูปแบบในการเขียน HTML ร่วมกับ ASP.NET ในการ Upload File
46.02 การตรวจสอบชื่อไฟล์ที่ Upload และขนาดไฟล์ที่ Upload
46.03 การ Save ไฟล์ที่ Upload ไว้ใน Server

47 การบันทึกภาพที่ Upload ขึ้นไปลงในฐานข้อมูล
47.01 เตรียมฐานข้อมูลโดยสร้าง Table ใหม่เพื่อเก็บภาพ
47.02 การใช้ Stream และ InputStream ในการเปลี่ยนเป็น Byte Array เพื่อเก็บลงฐานข้อมูล

48 การดึงภาพจากฐานข้อมูลมาแสดงใน Web Page
48.01 เตรียม Web Form ใหม่เพื่อแสดงภาพ
48.02 ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดง โดยอาศัย QueryString เพื่อดึงภาพจากเรคคอร์ดที่ต้องการ
48.03 การแสดงภาพจาก .aspx และ QueryString ใน Web Page อื่น

49 การศึกษาจากไฟล์ตัวอย่าง
49.01 การเตรียมไฟล์ตัวอย่างเพื่อศึกษา

written by admin \\ tags: , , , , , , , , , , ,


Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /home/xn42c5be91/domains/xn--42c5be9a1di.com/public_html/xn--72c9aa2bzbdr3af0dzl/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273