การพัฒนา Web Application ด้วย ASP.net 3ราคาพิเศษ 170 บาท
ปกติ 200 บาท
ประหยัด 30 บาท

เน้นการสอนการจัดการ Web E-Commerce ในลักษณะ ASP และ Dynamic HTML

สื่อการสอนชุด Web Application Training ASP.NET เป็นสื่อการสอนการพัฒนา Web Application ด้วย ASP.NET เต็มรูปแบบโดยอาจารย์ธงชัย พยุงภร สำหรับสื่อการสอนชุดนี้ คุณจะได้เรียนรู้การใช้ Microsoft Visual Studio.NET 2002 หรือ 2003 หรือ Web Matrix สามารถใช้ได้กับ .NET Framework 1.0 และ 1.1 แนวการพัฒนาเป็นแบบ Object-Oriented และเขียนโปรแกรมในลักษณะ CBF (Code-Behide Form) ซึ่งอันแน่นเนื้อหาต่างๆ เอาไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบ โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 6 CD-Rom

เนื้อหาภายใน:

เนื้อหาใน CD-Rom แผ่นที่ 3
21 เตรียม Project ใหม่ ASPNet03 และการสร้าง Field ใหม่ให้กับ DataTable
21.01 สร้าง Project ใหม่ และเตรียมไฟล์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้
21.02 การสร้าง Field ใหม่โดยใช้ SQL Statement
21.03 การสร้าง Field ใหม่โดย Add DataColumn เพิ่มใน DataTable
21.04 ข้อดีข้อเสียของการสร้าง Fields ใหม่ทั้งสองแบบ
21.05 “พิจารณาตรงประเภทของ DataColumn : GetType(“”System.String””)”

22 การทำให้ข้อมูลใน DataList มีสีสรรตามที่ต้องการแบบสุ่ม
22.01 วิธีการสุ่มใน ASP.NET โดยใช้ Random Object
22.02 เตรียมข้อมูลและรูปแบบใน DataList ก่อน
22.03 เทคนิคการเปลี่ยนสีแต่ละแถว โดยการเขียนที่ ItemCreated
22.04 การทำให้ DIV สามารถอ้างทางด้าน Server และ Me.Databind
22.05 การอ้าง DIV ทางด้าน Server, การใช้ FindControl และการเปลี่ยน Style ทางด้าน Server
22.06 การปรับสีในส่วนของ e.item และสรุปเกี่ยวกับวิธีการต่าง ๆ ในการปรับสี

23 การทำให้ DataGrid มีสีสรรตามที่ต้องการตามเงื่อนไขในข้อมูล
23.01 เตรียมข้อมูลใน DataGrid และลักษณะที่เหมือนกับ DataList
23.02 การปรับสีของแถวข้อมูลในกรณีที่จำนวนสินค้าน้อยกว่า Minimum Stock ให้เป็นสีแดง
23.03 การปรับสีของข้อมูลใน Columns ในเป็นตัวหนา และสีที่ต้องการ โดยใช้ e.Item.Cells
23.04 การปรับข้อมูลให้ชิดขวาเฉพาะ Columns ที่ต้องการ
23.05 การเปลี่ยนข้อความของ Fields ใน Header กรณีที่เป็น AutoGenerateColumns
23.06 การเปลี่ยนข้อความของ Fields ใน Header โดยเขียนที่ ItemCreated
23.07 การแสดงยอดรวมที่ Footer ของ DataGrid โดยใช้ร่วมกับ ViewState
23.08 การปรับให้ข้อมูลมี comma ในกรณีที่เป็นหมายเลข

24 เทคนิคการเรียงข้อมูลใน DataGrid เมื่อ Click ตาม Column ต่าง ๆ และ Running No.
24.01 เตรียมข้อมูลใน Datagrid และเก็บสถานะการเรียงใน ViewState
24.02 รู้จักการเรียงข้อมูลโดยใช้ Dataview และการเปิด Dataview ในรูปแบบต่าง ๆ
24.03 การเก็บข้อมูลใน Server โดยใช้ Session และการกำหนด Timeout ของ Session
24.04 ข้อแตกต่างระหว่าง Session และ ViewState
24.05 การกำหนดให้ Header ของ Datagrid สามารถ Click ได้ และเขียนที่ SortCommand
24.06 Click ที่ Column ใน Datagrid ใดให้เรียงข้อมูลตาม field นั้น
24.07 การเรียงข้อมูลสลับกันระหว่างน้อยไปมาก และมากไปน้อย
24.08 การปรับข้อมูลที่เป็นตัวเลขให้ชิดขวา
24.09 การสร้าง tag Columns ของ Datagrid และ TemplateColumn
24.10 ประเภทของ Columns ใน Datagrid และการใส่เลข Running No. ของ Records
24.11 รู้จักกับ ItemIndex และ DatasetIndex ในการทำ Running No. ของ Records
24.12 การปรับแต่ง Attributes ของ TemplateColumn และการปรับสี
24.13 การปรับข้อมูลราคาขายให้มีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยเขียนที่ ItemDataBound
24.14 การสร้าง Field ที่เกิดจากการคำนวณ ราคาขาย x จำนวนสินค้าคงเหลือ และการจัดรูปแบบ

25 การแบ่งข้อมูลใน DataGrid เป็นหน้า ๆ และการ Filter ข้อมูลใน ADO.NET
25.01 การแบ่งข้อมูลเป็นหน้า โดยกำหนดที่ Properties ต่าง ๆ ของ DataGrid
25.02 เตรียมข้อมูลใส่ใน DataGrid จากตาราง Publishers
25.03 Click เปลี่ยนหน้า : เขียนที่ PageIndexChanged และการใช้ e.NewPageIndex
25.04 การคัดเลือกข้อมูลที่ต้องการโดยใช้ RowFilter
25.05 รูปแบบ wildcard ของ RowFilter ที่สามารถใช้ได้ และการกำจัด single quote และ double quote ออก
25.06 การสร้าง Property ให้กับ Page เพื่อควบคุมการค้นหาพบ และไม่พบข้อมูล
25.07 สาเหตุที่ให้ใช้ RowFilter
25.08 การแสดงจำนวนหน้าทั้งหมดในส่วนของ Pager โดยการเพิ่ม Object ใหม่
25.09 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลเลขหน้าปัจจุบัน โดยการตรวจสอบประเภท Controls และการใช้ TypeOf
25.10 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลหน้าอื่น ๆ ให้เป็นรูปแบบที่ต้องการ
25.11 การปรับตำแหน่งเลขหน้า เมื่อมีการค้นข้อมูล และตรวจสอบงานทั้งหมด
25.12 การรวมหลาย ๆ Column ในส่วนของ Footer เป็น 1 Column

26 การทำให้ DataGrid สามารถแก้ไขได้
26.01 รู้จักกับ EditCommandColumn ของ DataGrid
26.02 การเขียนโปรแกรมให้ DataGrid สามารถแก้ไขได้ โดยเขียนที่ EditCommand
26.03 Event ที่ใช้เขียนเมื่อกดที่ Update หรือ Cancel
26.04 การควบคุมความกว้างของ Textbox และคุณสมบัติของ Textbox
26.05 การกำหนดให้บาง Textbox แก้ไขได้ บางตัวแก้ไขไม่ได้
26.06 การควบคุมเมื่อมีการค้นข้อมูลใหม่ จะต้องอยู่ใน Mode ที่ไม่แก้ไข
26.07 การ Update ของมูลลงใน DataView ให้ตรงแถว โดยใช้ DatasetIndex
26.08 ปรับให้ทุก Column สามารถ Update ได้ และตรวจสอบความถูกต้องทุกจุด
26.09 ปรับ Field ที่เป็น Empty String ให้เป็น Null
26.10 การ Undo ข้อมูลหลาย ๆ Records ที่มีการแก้ไขไปแล้ว : RejectChanges
26.11 การ Update ข้อมูลหลาย ๆ Records ที่มีการแก้ไขไปแล้ว : AcceptChanges

27 สร้าง Class เพื่อจัดการเกี่ยวกับการ Update ข้อมูลลงในฐานข้อมูล
27.01 สร้าง Function CreateCommand, Execute แบบ 2 constructors และการใช้ ByRef
27.02 การสร้าง Parameters อัตโนมัติ เพื่อใช้ใน Class
27.03 การนำ Class มาใช้เพื่อ Update ข้อมูลลง Database และรูปแบบการส่ง Parameters
27.04 ตรวจสอบการ Update ลงฐานข้อมูลผ่าน Class ที่สร้างขึ้น
27.05 การแก้ปัญหาสำหรับผู้ที่ไม่สามารถ Update ลงฐานข้อมูลได้

28 การตรวจสอบข้อมูลว่าแก้ไข Records ใดบ้างโดยใช้ RowStateFilter
28.01 RowstateFilter แบบ ModifiedCurrent ตรวจสอบเฉพาะข้อมูลที่แก้ไข
28.02 RowstateFilter แบบ ModifiedOrigianl เพื่อตรวจสอบข้อมูลเก่า ก่อนการแก้ไข
28.03 ความหมายของ RowStateFilter แบบอื่น ๆ
28.04 การ Update ข้อมูลหลาย ๆ Record พร้อมกัน
28.05 ตรวจสอบความถูกต้องของการ Update ไปด้วยกัน

29 การใช้ Transaction ใน ADO.Net
29.01 การสร้าง Object OleDBTransaction และการ BeginTransaction
29.02 อธิบายเกี่ยวกับ Flow และการ Commit, Rollback
29.03 ทดสอบการ Rollback ของข้อมูล เมื่อมีข้อผิดพลาด

30 การเตรียมตัวอย่างไฟล์ เพื่อใช้ศึกษา
30.01 การเตรียมตัวอย่างไฟล์
30.02 การกำหนดให้เป็น Web Application และการกำหนดให้ folder data write ได้

written by admin \\ tags: , , , , , , , , , ,


Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /home/xn42c5be91/domains/xn--42c5be9a1di.com/public_html/xn--72c9aa2bzbdr3af0dzl/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273