การพัฒนา Web Application ด้วย ASP.net 2ราคาพิเศษ 170 บาท
ปกติ 200 บาท
ประหยัด 30 บาท

เน้นการสอนการจัดการ Web E-Commerce ในลักษณะ ASP และ Dynamic HTML

สื่อการสอนชุด Web Application Training ASP.NET เป็นสื่อการสอนการพัฒนา Web Application ด้วย ASP.NET เต็มรูปแบบโดยอาจารย์ธงชัย พยุงภร สำหรับสื่อการสอนชุดนี้ คุณจะได้เรียนรู้การใช้ Microsoft Visual Studio.NET 2002 หรือ 2003 หรือ Web Matrix สามารถใช้ได้กับ .NET Framework 1.0 และ 1.1 แนวการพัฒนาเป็นแบบ Object-Oriented และเขียนโปรแกรมในลักษณะ CBF (Code-Behide Form) ซึ่งอันแน่นเนื้อหาต่างๆ เอาไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบ โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 6 CD-Rom

เนื้อหาภายใน:

เนื้อหาใน CD-Rom แผ่นที่ 2
12 การใช้ RegularExpressionValidator
12.01 สร้าง Project ใหม่ และวิธีการควบคุมรหัสไปรษณีย์
12.02 การควบคุมการป้อนหมายเลขโทรศัพท์
12.03 การควบคุมรูปแบบการป้อนหมายเลขโทรศัพท์มากกว่า 1 รูปแบบ
12.04 การตรวจสอบ E-mail
12.05 การใช้ RegEx Object ในการตรวจสอบค่าที่ผู้ใช้ป้อน
12.06 การใช้ CustomValidator ตรวจสอบทางด้าน Server
12.07 การใช้ CustomValidator ตรวจสอบทางด้าน Client โดยเขียน Javascript

13 การใช้ Repeater Component
13.01 หน้าที่ของ Repeater เมื่อเทียบกับ DataList และ Datagrid
13.02 การนำข้อมูลจาก Array ใส่เข้า Repeater และการใช้ ItemTemplate
13.03 การตกแต่งรูปแบบใน Repeater โดยใน CSS (Cascading Style Sheets)
13.04 การกำหนดรูปแบบในแถวคี่และแถวคู่ให้แตกต่างกัน โดยใช้ AlternatingItemTemplate
13.05 การทำให้เปลี่ยนสีเมื่อเอา Mouse Hover แต่ละรายการย่อย
13.06 คั่นข้อมูลด้วย SeparatorTemplate
13.07 การกำหนด HeaderTemplate ของ Repeater
13.08 การกำหนด FooterTemplate และการใช้ตัวแปรใน Repeater
13.09 การทำให้มีหมายเลข Record ใน Repeater โดยการเขียนที่ ItemCreated
13.10 การตรวจสอบการ Run หมายเลข Record ให้ถูกต้อง โดยตรวจสอบ ListItemType

14 การติดต่อกับฐานข้อมูล Access โดยใช้ System.Data.OLEDB
14.01 เตรียมฐานข้อมูล, Connection String ในการติดต่อกับฐานข้อมูล และ Module
14.02 การใช้ OLEDBDataAdapter และ Dataset เพื่อดึงข้อมูล
14.03 การนำข้อมูลจาก Dataset ไปใส่ใน Repeater และการใช้ Linkbutton ใส่ใน Repeater
14.04 การตกแต่งข้อมูลใน Repeater พร้อมกับการใช้ CSS ที่เป็น ID และ Class
14.05 การซ่อน Field ที่ต้องการอ้างใน Repeater โดยใช้ CommandNameArgument
14.06 การซ่อนค่า Field มากกว่า 2 Fields ขึ้นไป
14.07 การแสดงข้อมูลใน DataGrid จากข้อมูลที่เลือกได้จาก Repeater และการจัดรูปแบบ
14.08 การเก็บค่าคงที่ในการติดต่อกับฐานข้อมูลใน Module และ web.config
14.09 สรุปเกี่ยวกับการใช้ Repeater และงานที่สร้างขึ้น

15 การสร้าง Class ใน ASP.NET ของฐานข้อมูลที่ต้องการติดต่อ
15.01 รูปแบบการสร้าง Class, Namespace และการเรียกใช้
15.02 การสร้าง Constructors ของ New 2 แบบใน Class และการเรียกใช้
15.03 Connection String ของการเปิดฐานข้อมูล Access ที่มี Password และการสร้าง Property
15.04 ทดสอบ Class ที่มี Properties Get และ Set
15.05 การตรวจสอบ Path ของ Database ว่ามีหรือไม่ และการใช้ Err.Raise
15.06 สร้าง Method ในการติดต่อกับฐานข้อมูล GetDataset และการใช้ Optional Parameters
15.07 DatasetName และ TableName ของ OLEDBDataAdapter และ DataTable
15.08 ทดสอบ Method ของ Class Database ที่สร้างขึ้นกับ Default Database
15.09 ทดสอบ Class ที่สร้างขึ้นกับ Database อื่น ๆ และ Database ที่มี Password
15.10 การดัก Error โดยใช้ Try…Catch…End Try

16 การใช้ DataList และ Event ต่าง ๆ ของ Datalist
16.01 การนำข้อมูลใส่เข้า DataList, การจัดรูปแบบ และรู้จักกับ DataRowView
16.02 การนับจำนวน Records จาก DataTable ในหน้า aspx โดยใช้ .Rows.Count
16.03 การปรับ Datalist ให้แสดงหลาย Columns
16.04 การอ้างข้อมูลของแถวโดยใช้ Datarow, การอ้างแถวจากหมายเลข และการอ้าง Fields แบบต่าง ๆ
16.05 การปรับข้อมูลใน DataList ให้สามารถเลือกได้ และให้ HighLight ข้อมูลของแถวที่เลือก
16.06 การซ่อนค่า Field ที่ต้องการอ้างถึงใน DataList โดยใช้ DataKeyField และ DataKeys
16.07 SelectedIndexChanged, SelectedIndex กับ DataKeys และ Exception
16.08 สรุปเกี่ยวกับ DataList และปรับปรุงผลที่ได้กับ Performance เมื่อเทียบกับ ASP

17 เทคนิคการทำให้ DataList สามารถลบข้อมูลได้
17.01 การเปิดข้อมูลเพื่อเก็บใน Session และข้อแตกต่างระหว่าง Session และ ViewState
17.02 การกำหนดระยะเวลาให้ Session หายไปใน Web.Config
17.03 การกำหนดรูปแบบใน DataList แบบหลาย Fields โดยใช้ span และ div tags
17.04 สร้าง Linkbutton ใน DataList เพื่อให้ลบข้อมูล และแก้ไขได้
17.05 Event ที่ใช้สำหรับลบข้อมูล : DeleteCommand และการตรวจสอบแถวที่ต้องการลบ
17.06 การลบข้อมูลใน DataTable ให้ถูกแถว และการใช้ .AcceptChanges
17.07 รู้จักกับ OLEDBConnection และ OLEDBCommand เพื่อใช้ในการลบข้อมูล

18 เทคนิคการทำให้ DataList สามารถแก้ไขข้อมูลได้
18.01 การทำให้ DataList สามารถแก้ไขข้อมูลได้ โดยใช้ EditItemTemplate
18.02 ขณะที่ทำการแก้ไขให้เปลี่ยนเป็นปุ่ม Update และ Cancel ใน DataList
18.03 การยกเลิกการแก้ไข โดยการเขียนที่ CancelCommand ของ DataList
18.04 การอ้าง Textboxes ใน Datalist ที่ทำการแก้ไข และ UpdateCommand
18.05 การเขียน OLEDBCommand แบบมี Paramters
18.06 การสร้าง Parameters ให้เก็บ OLEDBCommand และการกำหนดประเภท
18.07 การตรวจสอบข้อมูลที่ป้อนก่อน Update ลงฐานข้อมูล

19 การเพิ่มข้อมูลเข้าไปใน DataList
19.01 การใช้ .NewRow เพื่อเพิ่มข้อมูลแถวใหม่ใน DataList
19.02 การตรวจสอบสถานะว่าเป็นการแก้ไข หรือเพิ่มข้อมูลใหม่ โดยการตรวจสอบ RowState
19.03 การเพิ่มลงในฐานข้อมูลจริง และทำให้ปุ่ม Update สามารถเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลจริง
19.04 ปรับ AutoNumber ให้แสดงผลให้ถูกต้องในกรณีที่มีการเพิ่มข้อมูล
19.05 สรุปรวบยอดเกี่ยวกับการจัดการ DataList

20 การจัดการกับไฟล์ตัวอย่าง
20.01 วิธีจัดการกับไฟล์ตัวอย่าง AspNet02.zip และแก้ไข Path ของฐานข้อมูล
20.02 อย่าลืมสร้าง Web Application ใน Internet Services Manager

written by admin \\ tags: , , , , , , , , , , ,


Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /home/xn42c5be91/domains/xn--42c5be9a1di.com/public_html/xn--72c9aa2bzbdr3af0dzl/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273