การพัฒนา Web Application ด้วย ASP.net 1ราคาพิเศษ 170 บาท
ปกติ 200 บาท
ประหยัด 30 บาท

เน้นการสอนการจัดการ Web E-Commerce ในลักษณะ ASP และ Dynamic HTML

สื่อการสอนชุด Web Application Training ASP.NET เป็นสื่อการสอนการพัฒนา Web Application ด้วย ASP.NET เต็มรูปแบบโดยอาจารย์ธงชัย พยุงภร สำหรับสื่อการสอนชุดนี้ คุณจะได้เรียนรู้การใช้ Microsoft Visual Studio.NET 2002 หรือ 2003 หรือ Web Matrix สามารถใช้ได้กับ .NET Framework 1.0 และ 1.1 แนวการพัฒนาเป็นแบบ Object-Oriented และเขียนโปรแกรมในลักษณะ CBF (Code-Behide Form) ซึ่งอันแน่นเนื้อหาต่างๆ เอาไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบ โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 6 CD-Rom

เนื้อหาภายใน:

เนื้อหาใน CD-Rom แผ่นที่ 1
1 บทนำกับ ASP.NET
1.01 รู้จักกับผู้สอน และการติดตั้ง IIS (Internet Information Services)
1.02 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ASP.NET
1.03 ความสำคัญของ .NET Framework และ Environments ในการพัฒนา

2 เริ่มสร้าง Project ใน Visual Studio .NET และทำความรู้จักกับ ASP.NET
2.01 การสร้าง Project สำหรับ ASP.NET และภาษาที่เลือกใช้
2.02 ตำแหน่งในการเก็บไฟล์ต่าง ๆ สำหรับ Projects, References และ Namespaces
2.03 Code Behide และนามสกุลของ .aspx, .resx และ .vb
2.04 ข้อแตกต่างระหว่าง Web Form Components และ HTML Components
2.05 รูปแบบการทำงานของ Web Form Components และ dll ของ ASP.NET
2.06 ความจำเป็นในการสร้าง Web Application ใน IIS
2.07 ไฟล์ที่ต้องนำไปเมื่อต้องการใช้งานจริง (Deploy)
2.08 รูปแบบการทดสอบโปรแกรม และการ Build Solution
2.09 การกำหนด Hot Key ในการทดสอบโปรแกรม (View in Browser)
2.10 การกำหนด Options ในการเขียนโปรแกรม และ Region Code
2.11 การเขียนโปรแกรมในส่วนของ .vb หรือ Code-Behide-Form (CBF)
2.12 การเขียนโปรแกรมในหน้า .aspx, การใช้ runat=server, handles และ AutoEventWireUp
2.13 ถ้าเขียนที่ Page_Load ทั้งในหน้า .aspx และ .vb จะทำโปรแกรมที่ส่วนใดก่อน ?
2.14 ข้อแตกต่างในการเขียนโปรแกรมแบบ CBF และการเขียนในหน้า .aspx
2.15 สรุปวิธีแก้ปัญหาเมื่อไม่สามารถทดสอบโปรแกรมได้

3 Web Form และ Components พื้นฐาน
3.01 รูปแบบของ Grid Layout และ Flow Layout
3.02 รูปแบบ Form Class และการ Inherits
3.03 การใช้ Style Sheet ร่วมกันทั้ง Site และทบทวนเกี่ยวกับ CSS (Cascading Style Sheets)
3.04 การใช้ Style Sheet กับ Web Form Component และ HTML Tags ทั่วไป
3.05 Button Web Form, การเขียนโปรแกรม และลำดับการทำงาน
3.06 การใช้ Handles เพื่อควบคุมหลาย ๆ ปุ่ม
3.07 ความหมายของ sender object และการใช้ CType เพื่อเปลี่ยนประเภทของ object
3.08 การสร้าง object ใหม่ขณะ Runtime ใส่ใน Panel
3.09 Objects ต่าง ๆ ใน .vb และการทำให้ปุ่มที่สร้างใหม่สามารถทำงานได้ โดยใช้ AddHandler
3.10 การเขียนโปรแกรม onclick ในหน้า .aspx ของ Button Web Form

4 การปรับ HTML Tags ทั่วไปให้สามารถ Run ด้าน Server ได้
4.01 การปรับปุ่ม HTML ให้สามารถทำงานทั้งด้าน Server และ Client
4.02 วิธีการควบคุมไม่ให้ Submit และการ Reset
4.03 การเขียน Javascript กับ HTML Tag และ WebForm Components และการใช้ Document Outline
4.04 การอ้าง tag input ประเภท textbox แบบปกติโดยใช้ Request.Form และการใช้ Object Browser
4.05 การอ้าง tag input ประเภท textbox แบบ runat=server และการเก็บค่าเก่า
4.06 onserverclick ของ submit button
4.07 การใช้คำสั่ง Attributes.Add เพื่อใช้ Javascript หรือStyleSheet
4.08 ข้อแตกต่างระหว่าง submit button และ WebForm Button
4.09 สรุปเกี่ยวกับ HTML Components และ WebForm Components

5 ViewState ของ WebForm Controls, PostBack และ Option ต่าง ๆ
5.01 การ Include, Exclude และการใช้ Show All Files ใน Solution Explorer
5.02 ViewState และ IsPostBack และการเก็บค่า
5.03 ข้อควรระวังในการใช้ ViewState
5.04 การใช้ Option Strict On และการใช้ +=
5.05 การใช้ Option Explicit
5.06 การใช้ Option Compare Text และ Binary และ ToUpper, ToLower
5.07 การใช้ like ในการเปรียบเทียบ String และการประกาศตัวแปรแบบกำหนดค่า

6 การ Imports Namespaces และรู้จักกับ Objects, DataTypes ที่น่าสนใจบางตัว
6.01 การ Imports Namespaces ใน .vb และการจัดการเกี่ยวกับสี
6.02 การ Imports Namespaces ใน .aspx
6.03 การจัดการเกี่ยวกับสีเพิ่มเติม : FromName, FromArgb
6.04 รูปแบบของ String Object ใน ASP.NET และการใช้ .Remove
6.05 ทำความรู้จักกับ StringBuilder เป็น Object ประเภท String แบบใหม่
6.06 การจัดการเกี่ยวกับ Fonts ใน ASP.NET
6.07 การประกาศตัวแปรเกี่ยวกับตัวเลขที่เปลี่ยนไป และการใช้ ToString
6.08 การใช้ String.Format และ Parameters ของตัวที่ไม่ทราบค่า

7 ข้อมูลประเภทวันที่ และการใช้ Calendar Control
7.01 ข้อมูลประเภทวันที่ การกำหนดภาษาของวันที่ และ Calendar Component
7.02 การกำหนดสีสันให้กับ Calendar Component และการกำหนดรูปแบบอื่น ๆ
7.03 การเปลี่ยน link ใน Calendar ให้เป็นภาพ
7.04 การบวกและหาผลต่างเกี่ยวกับวันที่
7.05 การใช้ TimeSpan
7.06 การกำหนดให้ Calendar แสดงวันที่ที่ต้องการ และ SelectionChanged
7.07 การกำหนดวันพิเศษให้กับ Calendar และ Parameter e
7.08 การตรวจสอบการเปลี่ยนเดือนของ Calendar Component
7.09 การเลือกวันที่แบบเป็นช่วง โดยกำหนดที่ Selection Mode
7.10 การซ่อนวันที่ที่ไม่ใช่เดือนปัจจุบัน

8 ข้อมูลประเภท Array และการใช้ DropDownList และ ListBox
8.01 การนำข้อมูล Array ใส่เข้า Listbox แบบ Datasource
8.02 Array แบบใหม่ : ArrayList
8.03 การประกาศ Array แบบใหม่ และการนำข้อมูลเข้า Listbox แบบ Items.Add
8.04 การค้นข้อมูลใน Array และการเรียงข้อมูลใน Array
8.05 ผลกระทบของ EnableViewState ต่อ Listbox
8.06 AutoPostback กับข้อมูลที่ถูกเลือกใน Listbox
8.07 asp:ListItem ของ Listbox กับปัญหาที่เกิดขึ้นถ้ามีการ Databind ใหม่
8.08 การตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดใน Listbox และ Multiple Selection Mode
8.09 การใช้ DrowDownList และ Items Property

9 การอ้าง Controls ใน Web Forms และการสร้าง Controls ขณะ Runtime
9.01 การสร้าง Textbox ขณะ Runtime และรูปแบบ password, multiline และการอ้าง object Form
9.02 Literal Components
9.03 การอ้าง Components และการตรวจสอบประเภทของ Components
9.04 ID, UniqueID และ ClientID ของ Components
9.05 ข้อเสียของการกำหนดให้ Visible เป็น False และวิธีการซ่อน objects ต่าง ๆ

10 การตรวจสอบค่าที่ป้อนใน Textbox และการใช้ Validataion Components
10.01 การใช้ RequiredFieldValidator
10.02 การควบคุมให้แสดง ErrorMessage หรือไม่ และผลที่เกิดขึ้นเมื่อมี Errors
10.03 การใช้ CompareValidator เพื่อเปรียบเทียบค่า
10.04 การใช้ ValidationSummary และการควบคุมให้มี Messagebox
10.05 การตรวจสอบ Error ทางด้าน Client Script ของ Validators ต่าง ๆ
10.06 การตรวจสอบประเภทของข้อมูล โดยใช้ CompareValidator
10.07 การตรวจสอบช่วงของข้อมูลโดยใช้ RangeValidator

11 ข้อมูลไฟล์ตัวอย่าง
11.01 การทดสอบไฟล์ตัวอย่างจาก CD และการตรวจสอบ version ของ .NET Framework
11.02 Tools Web Matrix และ PDF ของ Web Matrix

written by admin \\ tags: , , , , , , , , ,


Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /home/xn42c5be91/domains/xn--42c5be9a1di.com/public_html/xn--72c9aa2bzbdr3af0dzl/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273